บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) รับจัด ฝึกอบรม สัมมนา walk Rally ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน


     ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่อง
ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา และบริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา(Training&Development) ด้วยบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ
ซึ่งเปี่ยมด้วย ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่ม competency ให้แก่บุคลากรของท่าน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อการตอบสนองทุกความต้องการขององค์กร


กิจกรรม Walk Rally

       ในปัจจุบันหน้าที่การงานของพนักงานในองค์กรมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ หน้าที่การงานจึงคาบเกี่ยวงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับงานที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งหน้าที่การงานแต่ละส่วนเป็นองค์ประกอบที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้พนักงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปรับบรรยากาศในการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้น พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว จำเป็นต้องพัฒนาพฤติกรรมเรื่องการทำงานร่วมกันหรือ การทำงานเป็นทีม โดยให้อยู่รูปแบบของกิจกรรมที่สนุกสนาน มีความน่าสนใจ ได้ข้อคิดและความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย
 
        กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมที่นิยมใช้กันในยุคปัจจุบัน เพื่อละลายพฤติกรรมของพนักงาน กระตุ้นและพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน หรือที่เรียกว่าการสร้างทีม เป็นการสร้างเสริมทีมงานให้มีการทำงานอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ละเลยการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เห็นใกล้เคียงกับสภาพการณ์ในองค์กรมากที่สุด ดังนั้นจึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ในการพัฒนาสร้างเสริมทีมงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

         บริษัทจัดการความรู้จำกัด เป็นบริษัทที่เน้นการฝึกอบรมที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน : Walk Rally (วอล์คแรลลี่) เป็นหลักสูตรหนึ่งที่บริษัทจัดการความรู้สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทีมวิทยากร และผู้บริหารของทางบริษัท ล้วนมีความรู้ ความชำนาญ อีกทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน พัฒนาสู่การเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกจิกรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้หน่วยงานของท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

-----------------------------------------------------------วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally

1. มีความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. มีความสามัคคีและกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น
4. มีความสัมพันธภาพอันดีระหว่างในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานมากขึ้น

 

-----------------------------------------------------------ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

1. สามารถพัฒนาการสังเกต ความละเอียดรอบคอบ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถพัฒนาเรื่องการรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น นำข้อบกพร่องไปปรับปรุง
    แก้ไขได้
3. สามารถพัฒนาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นได้
4. สามารถพัฒนาเรื่องการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงจากการร่วมกิจกรรม
5. สามารถพัฒนาเรื่องการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
6. สามารถพัฒนาเรื่องความพยายามและความอดทนในการร่วมกิจกรรมและการ
    ปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง
7. สามารถพัฒนาเรื่องการทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นขั้นตอน นำวิธีการที่ได้
    จากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาพัฒนาในหน่วยงานของตน และรู้จักพนักงาน
    ของตนเองมากขึ้น
 

-----------------------------------------------------------
ลักษณะกิจกรรม Walk Rally
 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย
- สมาชิกได้สร้างคุ้นเคยระหว่างกัน และลดช่องว่างระหว่างกัน

กิจกรรมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
- ความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกแต่ละคนใช้ในการแก้ปัญหาจะสำเร็จเป็นรูปร่างได้ ก็ต่อเมื่อคิดให้เป็นรูปธรรมและต่อยอดความคิดซึ่งกันและกันเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์แบบ

กิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสาร
- การรับส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดและการป้องกันความผิดพลาดและการขัดแย้งกัน ทั้งที่เป็นอุปสรรคและต้นเหตุในการสร้างช่องว่างระหว่างทีมงาน

กิจกรรมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
- สมาชิกได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำงาน การระดมสมอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรมเกี่ยวกับการร่วมแรงร่วมใจ
- สมาชิกอยู่ภายใต้ปัญหาและอุปสรรคเดียวกัน ทำให้ได้รู้สึกถึงความยากลำบากร่วมกัน ต้องแบ่งหน้าที่ร่วมกัน รับฟังคำสั่งจากหัวหน้าทีม เพื่อหาทางออกร่วมกัน

กิจกรรมเกี่ยวกับความพร้อมเพรียง
- การเริ่มต้นทำงานที่พร้อมเพรียงกัน เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานเป็นทีมสำเร็จลุล่วงไปได้

กิจกรรมเกี่ยวกับเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจ
- สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเชื่อมั่น ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

กิจกรรมเกี่ยวกับวางแผน
- การวางแผนที่ดี จะนำไปสู่การมอบหมายหน้าที่ การแก้ปัญหาที่ตรงจุด การวิเคราะห์สถานการณ์ ให้การแก้ปัญหาและอุปสรรคลุล่วงไปได้ด้วยดี

กิจกรรมการระดมสมองในการทำงาน
- เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการระดมสมองในการทำงานเป็นทีม
 
-----------------------------------------------------------
ติดต่อเรา


บริษัท จัดการความรู้ จำกัด
Know-How Management Co., Ltd.
59/5 ถนนนนทรี ซอยนาคสุวรรณ อำเภอยานนาวา กทม. 10120
Tel. 081-432-6150,089-124-3313,089-106-8122
Website : www.know-howmanagement.com
E-mail : knowhowmanagement@hotmail.com

เชิญชมตัวอย่างกิจกรรม Walk Rally กีฬาสี ฯลฯ ของทีมงาน
 สนใจสอบถามราคา และรายละเอียดได้
081-432-6150
 


สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม
รับคำปรึกษา
ฟรี !!! พิเศษสุดสำหรับช่วงนี้
ทางเรามีบริการหา
Training Need ให้ ฟรี !!! เพื่อทราบถึงจุดเเข็ง เเละจุดอ่อนของบุคลากรของท่าน เพื่อการเเก้ไข เเละพัฒนาที่ตรงจุด
  
    
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์


     
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมการสัมมนา

 

จำนวนผู้เข้าชม