บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) รับจัด ฝึกอบรม สัมมนา walk Rally ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน


     ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่อง
ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา และบริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา(Training&Development) ด้วยบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ
ซึ่งเปี่ยมด้วย ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่ม competency ให้แก่บุคลากรของท่าน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อการตอบสนองทุกความต้องการขององค์กร

 

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา!!!

หลักสูตรทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาคน
และเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
(Coaching for Performance Development)
สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
(เน้นการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติ)


วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา           คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตนายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย


อบรมวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


การสอนงานเป็นการลงทุนน้อย แต่ได้ผลประโยชน์มหาศาล อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม    ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หัวหน้าและลูกน้อง สร้างองค์ความรู้ในองค์กรทำให้บุคลากร   ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน หัวหน้างานทุกคนอาจทำการสอนงานอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการสอนงานก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในหลักสูตรนี้จะเน้นการสร้างความรู้และความ เข้าใจ ฝึกทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เหมาะสมให้กับหัวหน้างานในฐานะที่เป็น   ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงานที่มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้เกิดทักษะที่ดีในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้วิธีการสอนและจิตวิทยาในการสอนงานได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อสามารถสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดความรู้ต่างๆสู่ทีมงานได้
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการสอนงานเพื่อการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานและทีมงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

 

เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองการเข้าสัมมนาหลักสูตรทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาคน และเพิ่มผลการปฎิบัติงาน

อัตราค่าอบรม    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   

            ประวัติวิทยากร    ลงทะเบียนเข้าอบรม
 

(รับจำนวนจำกัด)

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สะพานเหลือง เลขที่
108-0-59646-1
ชื่อบัญชี บริษัท จัดการความรู้ จำกัด
และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2816-7971
2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท จัดการความรู้ จำกัด
3. หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0328-6792-4
บริษัท จัดการความรู้ จำกัด
เลขที่ 59/5 ซอยนอกเขต ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.)
โทรศัพท์ 081-432-6150 (อ.ทัศนัย ขำรักษา) โทรสาร 0-2816-7971
อีเมล์ knowhowmanagement@hotmail.com
เว็บไซท์ http://www.know-howmanagement.com


------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรเเนะนำสำหรับบริษัท

หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการที่ดี
ความสำคัญ : หัวหน้างาน นอกจากต้องสร้างความเชื่อมั่น ความเชื่อใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วยังจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อสามารถเป็นผู้นำในการนำ องค์กรไปสู่ระดับความสำเร็จที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคง
 
หลักสูตร : ทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาคน และเพิ่มผลการปฎิบัติงาน
ความสำคัญ : ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจองค์กรทั้งหลายต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
หัวหน้างานจึงต้องมีทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บุคลากรของตนพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 
หลักสูตร : การพัฒนา EQ เพื่อชีวิตและการทำงาน
ความสำคัญ : EQ คือความสามารถในการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ถ้ารู้จักบริหารจัดการ
อารมณ์ต่างๆของตนเองและผู้อื่นจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีภายในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการทำงานอย่างเเน่นอน

 
หลักสูตร : ทักษะการเป็นนักขายมืออาชีพ
ความสำคัญ : ปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างมากดังนั้น
องค์กรใด หรือพนักงานกลุ่มใดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ก่อน ก็จะมีโอกาสในการปิดการขายได้ก่อน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเป็นมืออาชีพของแต่ละองค์กร
 
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ความสำคัญ : ในทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้างานจึงมีความจำเป็นในการขจัดความขัดแย้งให้เบาบางลง หรือหาแนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสมกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 
หลักสูตร : ยุทธวิธีพิชิตเกมการตลาดยุคใหม่
ความสำคัญ : ผู้ที่จะสามารถพิชิตการตลาดได้ ต้องมีความรู้ทั้งกลยุทธ์ วิธีการ และข่าวสาร ที่สำคัญคือต้องรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการวางระบบการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับการตลาดในยุคปัจจุบันและอนาคต

 
หลักสูตร : กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ
ความสำคัญ : การสร้างพลังทีมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ควรละเลยในกระบวนการพัฒนาองค์กรให้มั่นคงแข็งแกร่ง เพราะนอกจากจะเป็นการทำให้พนักงานรู้จักการทำงานร่วมกัน การทำงานอย่างเสียสละ การทำงานอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยังเสริมสร้างให้พนักงานรู้จักการให้เกียรติ และให้โอกาสซึ่งกันและกันด้วย
 
หลักสูตร : การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ความสำคัญ : การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีผลการทำงานยอดเยี่ยม เป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงแต่ความรู้ในธุรกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ จิตสำนึกและการควบคุมทัศนคติให้ถูกต้อง
 

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม >>

-----------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรเเนะนำสำหรับโรงเรียน
 

หลักสูตร : เทคนิคการสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสำคัญ : กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่สถานศึกษา จึงจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาที่ตัว “ครู”ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังสิ่งต่างๆให้แก่ผู้เรียน
 
หลักสูตร : การใช้จิตวิทยาในการสอน
ความสำคัญ : ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือ ผู้สอนเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานของผู้เรียนไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งถ้านำเอาหลักจิตวิทยา เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจะทำให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
หลักสูตร : เทคนิคการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์
ความสำคัญ : การเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นวิะีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

 
หลักสูตร : การสร้าง Power Point เพื่อการสอน
ความสำคัญ : PowerPoint เป็นโปรแกรมที่สามารถนำ
เสนอด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ
ถ้าผู้สอนมีความรู้ในการสร้าง และการใช้เทคนิคเพื่อสร้างสื่อให้เหมาะสมต่อผู้เรียน ย่อมทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องที่ผู้สอนต้องการจะถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม >>
 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม
รับคำปรึกษา
ฟรี !!! พิเศษสุดสำหรับช่วงนี้
ทางเรามีบริการหา
Training Need ให้ ฟรี !!! เพื่อทราบถึงจุดเเข็ง เเละจุดอ่อนของบุคลากรของท่าน เพื่อการเเก้ไข เเละพัฒนาที่ตรงจุด


 ตัวอย่างภาพกิจกรรม Walk Rally
กีฬาฮาเฮ
ฯลฯ
 

ชมภาพกิจกรรม และความสำคัญของกิจกรรม Walk Rally และ กีฬาฮาเฮ ฯลฯ ทางด้านนี้เลยค่ะ...
 
    
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

     
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมการสัมมนา
 

จำนวนผู้เข้าชม