บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) รับจัด ฝึกอบรม สัมมนา walk Rally ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน


    

M 001 : ผู้บริหารสมัยใหม่
M 002 : การจัดการเชิงกลยุทธ์โดย SWOT
           Analysis
M 003 : ศิลปการเป็นหัวหน้างาน
M 004 : จิตวิทยาการสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
           การทำงาน
M 005 : เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
M 006 : การสื่อสารและการประสานงานอย่างมี
           ประสิทธิภาพ
M 007 : กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ
M 008 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
M 009 : เทคนิคการสอนงาน การมอบหมาย
           งาน และการควบคุมงาน
M 010 : EQ เพื่อชีวิตและการทำงาน
M 011 : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
M 012 : การวางแผนสู่ความสำเร็จ
M 013 : เทคนิคการบริหารเวลา
M 014 : เทคนิคการบริหารโครงการ
M 015 : เทคนิคการเขียนแผนและโครงการ
M 016 : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้าง
           สรรค์
M 017 : จิตวิทยาการบริหาร

R 001 : สานสายใยพนักงาน รักเพื่อน รักงาน รักองค์กร
R 002 : Teamwork Camp
R 003 : Group Dynamics
R 004 : Group Worker
R 005 : Happy Me , Work & Organization
R 006 : Walk Rally

R 007 : หัวหน้าสไตล์นีโอฮิวแมนนิสติก
R 008 : จิตวิทยาการบริหาร
R 009 : ผู้บริหารสมัยใหม่
R 010 : ศิลปการเป็นหัวหน้างาน

R 011 : ทักษะการเป็นนักขายมืออาชีพ

R 012 : การพัฒนา EQ เพื่อชีวิตและการทำงาน

R 013 : คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ( สอนเฉพาะโปรแกรมที่ต้องใช้ในการ
           ทำงาน )
R 014 : เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (TRAIN THE TRAINER)
R 015 : ทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาคน และเพิ่มผลการปฎิบัติงาน

          (Coaching for Performance Development)
R 016 : กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
R 017 : กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ

R 018 : การจัดการความขัดเเย้งอย่างสร้างสรรค์

R 019 : ยุทธวิธีพิชิตเกมการตลาดยุคใหม่

R 020 : การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
 
 
หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการที่ดี
ความสำคัญ : หัวหน้างาน นอกจากต้องสร้างความเชื่อมั่น ความเชื่อใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วยังจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อสามารถเป็นผู้นำในการนำ องค์กรไปสู่ระดับความสำเร็จที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคง

 
หลักสูตร : ทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาคน และเพิ่มผลการปฎิบัติงาน
ความสำคัญ : ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจองค์กรทั้งหลายต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
หัวหน้างานจึงต้องมีทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บุคลากรของตนพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 
หลักสูตร : การพัฒนา EQ เพื่อชีวิตและการทำงาน
ความสำคัญ : EQ คือความสามารถในการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ถ้ารู้จักบริหารจัดการ
อารมณ์ต่างๆของตนเองและผู้อื่นจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีภายในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการทำงานอย่างเเน่นอน
 
หลักสูตร : ทักษะการเป็นนักขายมืออาชีพ
ความสำคัญ : ปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างมากดังนั้น
องค์กรใด หรือพนักงานกลุ่มใดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ก่อน ก็จะมีโอกาสในการปิดการขายได้ก่อน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเป็นมืออาชีพของแต่ละองค์กร
 
หลักสูตร : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ความสำคัญ : ในทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้างานจึงมีความจำเป็นในการขจัดความขัดแย้งให้เบาบางลง หรือหาแนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสมกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 
หลักสูตร : ยุทธวิธีพิชิตเกมการตลาดยุคใหม่
ความสำคัญ : ผู้ที่จะสามารถพิชิตการตลาดได้ ต้องมีความรู้ทั้งกลยุทธ์ วิธีการ และข่าวสาร ที่สำคัญคือต้องรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการวางระบบการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับการตลาดในยุคปัจจุบันและอนาคต

 
หลักสูตร : กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ
ความสำคัญ : การสร้างพลังทีมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ควรละเลยในกระบวนการพัฒนาองค์กรให้มั่นคงแข็งแกร่ง เพราะนอกจากจะเป็นการทำให้พนักงานรู้จักการทำงานร่วมกัน การทำงานอย่างเสียสละ การทำงานอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยังเสริมสร้างให้พนักงานรู้จักการให้เกียรติ และให้โอกาสซึ่งกันและกันด้วย
 
หลักสูตร : การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ความสำคัญ : การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีผลการทำงานยอดเยี่ยม เป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงแต่ความรู้ในธุรกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ จิตสำนึกและการควบคุมทัศนคติให้ถูกต้อง
 

--------------------------------------------------------------------------------สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษา ฟรี !!!
พิเศษสุดสำหรับช่วงนี้ ทางเรามีบริการหา
Training Need ให้ ฟรี !!!
เพื่อทราบถึงจุดเเข็ง เเละจุดอ่อนของบุคลากรของท่าน เพื่อการเเก้ไข
เเละพัฒนาที่ตรงจุด


 S 001 : ทักษะการต้อนรับและการบริการอย่าง
           มืออาชีพ
S 002 : กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่
           ลูกค้า
S 003 : ทักษะการเป็นนักขายมืออาชีพ
S 004 : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานขาย
S 005 : ยุทธวิธีพิชิตเกมการตลาดยุคใหม่
S 006 : กลยุทธ์การจัดทำแผนการตลาดอย่าง
           มีประสิทธิภาพ

 P 001 : ครบเครื่องเรื่องการเพิ่มผลผลิต
P 002 : 5ส เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
           ทำงาน
P 003 : การสร้างจิตสำนึกรู้สึกถึงอันตรายด้วย
           ระบบ KYT
P 004 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
          (จป.) ระดับหัวหน้างาน / บริหาร
P 005 : ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
          (Suggestion)
P 006 : กิจกรรมคิวซีเซอร์เคิลขั้นพื้นฐาน
          (QCC)
P 007 : เครื่องมือคิวซีใหม่ 7 ชนิด

 

 
H 001 : หัวหน้างานกับงานทรัพยากรบุคคล
H 002 : การพัฒนาองค์กรด้วยระบบพนักงาน
           สัมพันธ์
H 003 : การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับ
           หัวหน้างาน
H 004 : การพัฒนาระบบงานธุรการสมัยใหม่
H 005 : การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางาน
           และองค์กร
H 006 : การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค OJT
H 007 : เทคนิคการนำเสนอ
H 008 : เทคนิคการเป็นวิทยากร

 


F 001 : เทคนิคการติดตามและเร่งรัด "หนี้สิน"
F 002 : เทคนิคการบริหารต้นทุนกิจกรรม
F 003 : กลยุทธ์การจัดทำแผนงบประมาณเพื่อ
           ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
F 004 : การบัญชีสำหรับผู้บริหาร

 


O 001 : กีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ในบริษัท
O 002 : ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี
O 003 : จัดงานเลี้ยงประจำปี - งานปีใหม่
 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม Walk Rally
กีฬาฮาเฮ
ฯลฯ
 

ชมภาพกิจกรรม และความสำคัญของกิจกรรม Walk Rally และ กีฬาฮาเฮ ฯลฯ ทางด้านนี้เลยค่ะ...
 

จำนวนผู้เข้าชม