บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) รับจัด ฝึกอบรม สัมมนา walk Rally ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน


     ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่อง
ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา และบริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา(Training&Development) ด้วยบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ
ซึ่งเปี่ยมด้วย ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่ม competency ให้แก่บุคลากรของท่าน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อการตอบสนองทุกความต้องการขององค์กร

ความเป็นมาสู่ Know-How Management

       บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจองค์กรทั้งหลายต่างต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะความชำนาญของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน การจัดการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่สามารถจัดขึ้นได้ไม่ยาก แต่ไม่ง่ายนักที่จะทำให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเกิดความรู้และทักษะขึ้นจริง ถ้าผู้จัดไม่เข้าใจหลักการเรียนรู้เพียงพอ
 
        บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร และก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน เราจึงคัดสรรวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และหลักสูตรที่มีคุณภาพซึ่งพัฒนาโดยนักพัฒนาหลักสูตรโดยตรงซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน เน้นทักษะการทำงานเพื่อนำกลับไปใช้งานได้จริง อีกทั้งหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
 

แล้ว “Train” ครั้งนี้คุณจะไม่ “นิ่ง” อีกต่อไป
 

-----------------------------------------------------------
6Q
6 เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

 

Quality Courses หลักสูตรที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการฝึกทักษะและทฤษฎี ซึ่งพัฒนาโดยนักพัฒนาหลักสูตรมืออาชีพ และเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้งานได้จริง

Quality Consulting การให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยให้การวางแผนงานการฝึกอบรมตรงตามเป้าหมาย เหมาะสมต่อองค์กร ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

Quality Trainer เราเลือกสรรเฉพาะวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

Quality Flexible แต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง แต่ละองค์ก็ก็ย่อมมีความแตกต่าง เราจึงพัฒนาหลักสูตรของเราให้เข้ากับแต่ละองค์กร และทันสมัยตามเหตุการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุดที่ท่านจะได้รับ

Quality Service ด้วยการบริการที่ดีเยี่ยม และการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการอย่างดีทั้งก่อนและหลังการอบรม

Quality Continually การวางแผนที่มีคุณภาพ ทำให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ เพื่อธุรกิจของท่านจะดำเนินไปได้อย่างไม่มีสะดุด
 

-----------------------------------------------------------
Training Step


 

Step 1

          การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมนับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาบุคลากร เพราะเป็นสิ่งที่จะชี้ว่าบุคลากรของท่านต้องการการพัฒนาทางด้านใด ขาดทักษะด้านใด และกำลังประสบปัญหาใดบ้างในการทำงาน เพื่อสามารถวางแผนการฝึกอบรมได้อย่างตรงจุด และเหมาะ สมตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เราจึงให้ความ สำคัญเป็นพิเศษในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดฝึกอบรม และคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป

Step 2

           สิ่งที่สำคัญยิ่งในการฝึกอบรมอีกสิ่งหนึ่งก็คือ การบริหารงานฝึกอบรม การวางหลักสูตรที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เพื่อความเหมาะสมต่อองค์กร การพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยตลอดเวลา เข้ากับข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้จริง ตลอดจนการจัดสัดส่วนของภาคทักษะและทฤษฎีอย่างลงตัว และเหมาะสมกับหลักสูตร เพื่อเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า หลักสูตรของเราจะไม่น่าเบื่อ และสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง ดังที่ตั้งใจไว้

Step 3

           การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการฝึกอบรม อีกทั้งเป็นเครื่องชี้วัดว่าบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีความใจและสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมนั้นไปใช้ในการทำงานได้หรือไม่ และยังเป็นการติดตามผลเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เราจึงได้จัดบริการการประเมินผลการฝึกอบรมขึ้นตั้งแต่การวัดระดับความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม ไปตลอดจนการพัฒนาของบุคลากรและองค์กรของท่านว่าสามารถเป็นไปอย่าง เหมาะสมและตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
-----------------------------------------------------------
ติดต่อเรา


บริษัท จัดการความรู้ จำกัด
Know-How Management Co., Ltd.
59/5 ถนนนนทรี ซอยนาคสุวรรณ อำเภอยานนาวา กทม. 10120
Tel. 081-432-6150,089-124-3313,089-106-8122
Website : www.know-howmanagement.com
E-mail : knowhowmanagement@hotmail.com

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม
รับคำปรึกษา
ฟรี !!! พิเศษสุดสำหรับช่วงนี้
ทางเรามีบริการหา
Training Need ให้ ฟรี !!! เพื่อทราบถึงจุดเเข็ง เเละจุดอ่อนของบุคลากรของท่าน เพื่อการเเก้ไข เเละพัฒนาที่ตรงจุด

 

ตัวอย่างภาพกิจกรรม Walk Rally
กีฬาฮาเฮ
ฯลฯชมภาพกิจกรรม และความสำคัญของกิจกรรม Walk Rally และ กีฬาฮาเฮ ฯลฯ ทางด้านนี้เลยค่ะ... 
    
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์


     
       ตัวอย่างภาพกิจกรรมการสัมมนา
 

จำนวนผู้เข้าชม