บริษัท จัดการความรู้ จำกัด (Know-How Management Co., Ltd.) รับจัด ฝึกอบรม สัมมนา walk Rally ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน


      ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้สอนนักเรียนอยู่นั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนครูที่ดีจึงมีหน้าที่ในการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำเทคนิคการสอนที่ดีที่สุดมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
      Know-How Management เป็นบริษัท
ฝึกอบรมที่มุ่งเน้น และให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการศึกษาไทย ทางบริษัทมีบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำมากมายที่ได้รับการยอมรับจาก
วงการศึกษาไทย ที่พร้อมจะพัฒนาครู-อาจารย์ของท่านให้มีเทคนิคในการสอนที่ดี และสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรเเนะนำสำหรับโรงเรียน


         ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้สอนนักเรียนอยู่นั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน        “ ครู ”  จึงมีหน้าที่ในการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำเทคนิคการสอนที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสูด
 
หลักสูตร : การสร้าง Power Point เพื่อการสอน
ความสำคัญ : PowerPoint เป็นโปรแกรมที่สามารถนำ
เสนอด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ
ถ้าผู้สอนมีความรู้ในการสร้าง และการใช้เทคนิคเพื่อสร้างสื่อให้เหมาะสมต่อผู้เรียน ย่อมทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องที่ผู้สอนต้องการจะถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
หลักสูตร : การใช้จิตวิทยาในการสอน
ความสำคัญ : ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือ ผู้สอนเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานของผู้เรียนไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งถ้านำเอาหลักจิตวิทยา เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจะทำให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
หลักสูตร : เทคนิคการสร้าง และนำ E-learning มาใช้ในการสอนอย่างง่าย
ความสำคัญ : เทคโนโลยีของ E – Learning เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการการศึกษาในการถ่ายทอด
ข้อมูลความรู้ ( knowledge ) ต่างๆ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองของผู้เรียนแต่ละคน
 
หลักสูตร : เทคนิคการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์
ความสำคัญ : การเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นวิะีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

 
หลักสูตร : เทคนิคการสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสำคัญ : กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่สถานศึกษา จึงจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาที่ตัว “ครู”ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังสิ่งต่างๆให้แก่ผู้เรียน
 
หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางาน และองค์กร
ความสำคัญ : การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรักองค์กร พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับองค์กรมากขึ้น เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาองค์กร เนื่องจากหากบุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดี รักองค์กร จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง และองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 


        สำหรับการพัฒนานักเรียนนั้น ทางบริษัทได้มีหลักสูตรต่างๆมากมาย
เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการ การคิด อารมณ์ จิตใจ การอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาความเป็นผู้นำ
การพัฒนาสู่ความเป็นเด็กอัจฉริยะ
การพัฒนาการทำงานเป็นทีม
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาความสามารถพิเศษ
การก้าวสู่ความพอเพียง
             ฯลฯ
  

ชมภาพกิจกรรม และความสำคัญของกิจกรรม Walk Rally และ กีฬาฮาเฮ ฯลฯ ทางด้านนี้เลยค่ะ...


 การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สอนอย่างไรให้เด็กมีวิจารณญาณ
การเรียนการสอนสไตล์นีโอฮิวเมนิสติก
นำงานวิจัยมาใช้ในการสอนไม่ยากอย่างที่คิด
เทคนิคการสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมตาม
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทำความรู้จักกับ E-learning และนำมาใช้
    ในการสอน
เทคนิคการสร้าง และนำE-learning มาใช้
    อย่างง่าย

สร้างโรงเรียนของคุณให้เป็นองค์กรแห่งการ
    เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
ปรับตัวเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีในการสอน
สอนอย่างไรให้เด็กมี 8 คุณธรรมพื้นฐาน
การใช้จิตวิทยาในการสอน

การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางาน และ
    องค์กร

EQ เพื่อชีวิตและการทำงาน
การสร้าง Power Point เพื่อการสอน

เทคนิคการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับครู
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
    การสอน
เทคนิคการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
    อย่างถูกวิธี
เทคนิคการใช้ CIPPA Model ไม่ยากอย่าง
    ที่คิด
อื่นๆอีกมากมาย
 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม
รับคำปรึกษา
ฟรี !!! พิเศษสุดสำหรับช่วงนี้
ทางเรามีบริการหา
Training Need ให้ ฟรี !!! เพื่อทราบถึงจุดเเข็ง เเละจุดอ่อนของบุคลากรของท่าน เพื่อการเเก้ไข เเละพัฒนาที่ตรงจุด
 

จำนวนผู้เข้าชม